Hauptseite

Aus MOOC it - MOOCs für die Schule und das Studium
Wechseln zu: Navigation, Suche


MOOCit Logo Main.png


MOOCit MOOC Konzept.png MOOC erstellen.png MOOC Zertifikat erhalten.png


Text bearbeiten Bild einfügen Video einbetten Interaktive Aufgaben erstellen
MOOC-Wettbewerb.png Schulfaecher MOOCit.png MOOC-Reihen MOOCit.png Fortbildung MOOCit.png Schulentwicklung MOOCit.png Mach mit MOOCit.png


Schul MOOCs

Basiskurs-Medienbildung.png Deutsch-MOOCs.png Deutsch-MOOCs-Asylbewerber.png Gemeinschaftskunde-MOOCs.png Informatik-MOOCs.png Kunst-MOOCs.png Mathematik-MOOCs.png Musik-MOOCs.png Sport-MOOCs.png Technik-MOOCs.png
Aktuelle MOOC-Projekte

MOOC MONSTER.png Addbook Logo.png Addbook Logo MOOCit.png Weltliteratur Addbook Logo MOOCit.png Deutsche Literatur Addbook Logo MOOCit.png Kurzfilmkanon.png Addbook-MOOCs.png Deutschland gegen Krieg.png Diskurs-Training-MOOCs.png FAIR MACHT SCHULE.png Freiburgspiel.png Fussball-MOOCs.png Grundgesetze-Countdown-MOOCs.png Ich komm nicht in die Tuete.png Dylan-Art-MOOCit.png Jedes Jahr Dylan Brecht.png Fleisch.png Joblin.png Kunstgeschichte MOOCs MOOC it.png Kurzfilmkanon 100 Kurzfilme fuer die Bildung.png Musik QUIZit.png Logo - Rette unsere Zukunft - Du hast sie in der Hand.png Storyline MOOC it.png Thats ART.png Texte der Orientierung-MOOC-Reihe.png Anerkennung-MOOCit.png Bildungswesen MOOC revolutionieren.png Deine MOOCs.png Alle-Faecher.png Wir sind unser Schulverlag.png