Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für Joblin Factory Design

  • Seitentitel: Joblin Factory Design
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 3. September 2020, 12:56 UTC
  • Datum des Abrufs:
    26. Oktober 2020, 20:57 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=Joblin_Factory_Design&oldid=43662
  • Versionskennung: 43662