Zitierhilfe

Wechseln zu: Navigation, Suche

Bibliografische Angaben für Biofector

  • Seitentitel: Biofector
  • Autor(en): MOOCit, P4P Mini MOOCs-Bearbeiter
  • Herausgeber: MOOCit, P4P Mini MOOCs, .
  • Zeitpunkt der letzten Bearbeitung: 24. September 2019, 19:15 UTC
  • Datum des Abrufs:
    27. Januar 2023, 12:14 UTC
  • Permanente URL: https://moocit.de/index.php?title=Biofector&oldid=38498
  • Versionskennung: 38498